Alapítvány

Pályázati lehetőség térítésmentes informatikai és távközlési szolgáltatásokra

Az E-Megoldások Alapítvány megalakulása óta fő támogatónk az Extranet Kft., mely informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt 2002. évi megalakulásuk óta.

A cég szolgáltatási palettájának és ügyfélkörének bővülése lehetőséget nyújt számunkra abban, hogy a szolgáltató egyre többféle szolgáltatásából egyre több csomagot támogatásként megkapjunk.

Alapítványunk egyik célja az, hogy ezeket a szolgáltatásokat rászorultsági elv és folyamatos pályázati lehetőség alapján egy meghatározott időre a pályázatok nyerteseinek térítésmentesen átadjuk, biztosítva ezzel például az internet hozzáférést azok számára, akiknek nincs erre más lehetőségük.

Az Alapítvány neve

E-Megoldások A Virtuális Fejlődésért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve

E-Megoldások Alapítvány

Az Alapítvány bírósági nyilvántartási száma

12. Pk. 60018/2010

Az Alapítvány adószáma

18213915-1-42

Az Alapítvány bankszámlaszáma

10700330-49552106-51100005 (CIB Bank ZRt.)

Az Alapítvány postacíme

1163 Budapest, Kőszál u. 14.

Kapcsolattartás és tájékoztató az SZJA 1%-ának adományozására

Kapcsolat menüpont

Az Alapítvány jelenleg a következő pályázatokat tudja fogadni támogatásra

Pályázati lehetőség térítésmentes internetre

Az Alapítvány alapítása

Az Alapítvány 2009-ben alakult magánalapítványként.

Az Alapítvány működési területe

Magyarország

Az Alapítvány státusza

Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Alapítvány nyitottsága

Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével.

Az Alapítványhoz való csatlakozás nem jelenti az alapítói jogok birtoklását is.

Az Alapítvány céljai

1., Az alapító az internet piaci beruházásai közben észrevette, hogy jelentős műszaki, pénzügyi és tárgyalástechnikai szakadék tátong az internet végfelhasználók, valamint a kis és nagykereskedők között, mely szakadék társadalmi összefogással és szakmai hozzáértéssel jelentősen csökkenthető lenne.

A cél tehát egy olyan összefogás létrehozása és támogatása, ahol a társadalmi összefogás által egy kistérségi internet szolgáltatás végfelhasználói kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhetnek egy nagykereskedelmi szolgáltatónál. Ezt úgy érhetik el, hogy összefogva egy nagy csoportként a nagykereskedők már hajlandóak kiszolgálni őket, és jelentősen nagyobb kedvezményeket tudnak biztosítani, mint előfizetőnként külön-külön. Így az egy főre jutó havi szolgáltatásért fizetendő díj kevésbé terheli meg a végfelhasználók pénztárcáját.

Cél továbbá az egyesített tárgyalási erő megjelenítése az olyan partnerekkel szemben, akik a településeken az internet szolgáltatással kapcsolatos meghatározó ingatlanokat birtokolják, illetve kezelik, ide sorolva az intézményeket, önkormányzatokat, kormányzati szerveket.

2., Az információs korszakhoz kapcsolódó pénzügyi kultúra tanítása és terjesztése a lakosság körében, melynek célja az állampolgárok pénzügyi képzésének olyan szintre emelése, mellyel sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alapító úgy vette észre, hogy a családi pénzügyekkel kapcsolatos viszonylag kevés erőfeszítéssel lényegesen megváltoztatható egy család teljes költségvetési szerkezete, ezáltal átbillenthető a mérleg nyelve a hitelfelvevő irányból a megtakarító irányba, mely úgy a családi kapcsolatokat, mint a munkához való hozzáállást észrevehetően javítja.

3., További cél még a fentiekhez szükséges külső támogatások, pályázati források kedvezmények sokkal hatékonyabb elérése, és az ezzel elért eredmények továbbítása.

Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival és szellemével, elveiben méltó az alapító, és ezáltal az Alapítvány Kuratóriumának figyelmére.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyona és felhasználásának módja

Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint térítésmentes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az Alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Az Alapítvány ösztöndíjat, rendszeres és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány főtevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége során elért eredménye nem osztható fel, csakis az Alapítvány céljainak megvalósítására fordítható.

Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapítványi célokban meg- fogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az Alapítvány bevételeit, gazdálkodása során elért eredményét a céljainak elérésére fordítja.

A Kuratórium feladatai

  1. a) közhasznúsági jelentés elfogadása
  2. b) éves beszámoló elfogadása
  3. c) az Alapítvány gazdálkodásának főirányainak meghatározása
  4. d) az Alapítvány munkatervének meghatározása
  5. e) döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról
  6. f) az Alapítvány szervezetének, működésének ellenőrzése
  7. g) az Alapítvány vállalkozásai fő elveinek meghatározása, ellenőrzése.

A Kuratórium dönt a pénz és más Alapítványi tulajdonban lévő eszközök Alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. A Kuratórium jogosult saját működési rendjének kialakítására.

A Kuratórium ülései zártak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a kuratóriumi tagok mindegyike jelen van. A döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést kétharmados határozattal fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.